Η εταιρεία μας  ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε είναι πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία ως φορέας ελέγχου τύπου Α από τον διαπιστευμένο φορέα EUROCERT Α.Ε.

Η διακρίβωση και συντήρηση του εξοπλισμού γίνεται πάντα εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία , από την διαπιστευμένη εταιρεία AUTOVISION SAKAR A.E ώστε να κατοχυρώνεται η ακεραιότητα και η αξιοπιστία  των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων.