Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για τους ειδικούς ελέγχους που μπορούν να διενεργηθούν σε επιβατικά και βαρέα οχήματα .Αφορούν ελέγχους σε  συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων όπως τα ταξί , τα εκπαιδευτικά, τα βυτία μεταφοράς επικίνδυνων υλικών , τους θαλάμους μεταφοράς ευπαθών τροφίμων και την δήλωση του ABS στην άδεια κυκλοφορίας στα βαρέα οχήματα.

Οι πληροφορίες αφορούν το πότε πρέπει να διενεργηθεί ένας ειδικός έλεγχος και το ποια έγγραφα πρέπει να έχει μαζί του ο ιδιοκτήτης όταν προσκομίσει το όχημα του για έλεγχο στο κέντρο μας.

Ώρες λειτουργίας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 08:00 – 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00 – 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης-φυσικό αέριο LPG-CNE

Έκδοση βεβαίωσης ύπαρξης ABS στα Βαρέα Οχήματα

Έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων

Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων υλικών ADR

Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ATP

Ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης-φυσικό αέριο

-Ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης-φυσικό αέριο.

Αν έχετε διασκευάσει το όχημα σας ώστε να κινείτε χρησιμοποιώντας ως καύσιμο και το υγραέριο/φυσικό αέριο ,τότε πρέπει να το δηλώσετε και στην άδεια κυκλοφορίας. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να διεξαχθεί στο ΚΤΕΟ ένας ειδικός έλεγχος.
Σκοπός του ειδικού τεχνικού ελέγχου είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη διασκευή πληροί τους όρους της ΥΑ ΦΑ1/59683/3936 (Β’ 2733/15)
Προϋπόθεση για την διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου διασκευής υγραεριοκίνησης είναι η υποβολή των ακολούθων δικαιολογητικών.

-Αίτηση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής

-Επικυρωμένη Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού, σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 1 της ΥΑ ΦΑ1/59683/3936 (Β’ 2733/15) .
Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΦΝομ./20425/2240/3.6.2011 θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής του ειδικού ελέγχου.
Η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξής ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης.

-Επικυρωμένη και μεταφρασμένη Δήλωση Συμμόρφωσης του συστήματος υγραερίου όπως αυτή προδιαγράφεται στην εγκύκλιο 8213/581/14.03.2012 ή εναλλακτικά βεβαιώσεις αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής στη χώρα μας, της ηλεκτρονικής μονάδας ή/και του πνεύμονα.

-Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
-Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση, στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις.
-Τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης όπως απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.τ.λ. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτήματα και υλικά είναι καινούργια και αμεταχείριστα (στην περίπτωση της ταμειακής απόδειξης θα πρέπει να αναγράφεται στην πίσω όψη της καινούργια και αμεταχείριστα και να είναι σφραγισμένη από τον Υπεύθυνο για την πώλησή τους) και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

*Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (έχει ήδη γίνει η αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας του υγραερίου) και σε περίπτωση μη εύρεσης υπηρεσιακός της αρχική υπεύθυνης δήλωσης διασκευής, ο κάτοχος του υγραεριοκίνητου οχήματος υποχρεούται να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του τεχνικού συναφή με τον έλεγχο της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της ΥΑ ΦΑ1/59683/3936 (Β’ 2733/15) η οποία θα πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου όχι μεγαλύτερη του ενός μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος στο ΚΤΕΟ.

**Σε περίπτωση αντικατάστασης βασικών εξαρτημάτων όπως ο εγκέφαλος, ο πνεύμονας ή η δεξαμενή καυσίμου, πρέπει να διενεργηθεί εξ αρχής ο ειδικός έλεγχος διασκευής με βάση την νέα νομοθεσία που ισχύει απο 1/3/2018 (ΦΕΚ 4856 29/12/2017)

Έκδοση βεβαίωσης ύπαρξης ABS στα Βαρέα Οχήματα

Με την εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) ,Βαρέα οχήματα των κατηγοριών Μ2,Μ3,Ν2,Ν3.Ο3 και Ο4 οφείλουν να φέρουν συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση και οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να το δηλώσουν στην άδεια κυκλοφορίας. Η διαδικασία τοποθέτησης τέτοιου συστήματος εκ των υστέρων διενεργείται μόνο από πιστοποιημένους τεχνίτες και ακολουθεί η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων από ΚΤΕΟ και η διαδικασία δήλωσης στην άδεια κυκλοφορίας του ABS.

Οι ιδιοκτήτες βαρέων οχημάτων με υδραυλικά φρένα ή αερόφρενα που φέρουν εκ κατασκευής σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση οφείλουν  να το δηλώσουν στην άδεια κυκλοφορίας με συγκεκριμένη διαδικασία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο κέντρο μας και ένας αρμόδιος τεχνικός θα λύσει όλες τις απορίες σας.

-Έκδοση βεβαίωσης ύπαρξης ABS στα Βαρέα Οχήματα.

Α) Στην περίπτωση που έχει τοποθετηθεί στο όχημα σύστημα ABS εκ των υστέρων και όχι εκ κατασκευής  , θα πρέπει να διενεργηθεί ο ειδικός έλεγχος για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS, να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) από το ΚΤΕΟ και να εφοδιαστεί το όχημα  με τη νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.

Δικαιολογητικα

α. Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής

β. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ABS. (Β.Κ.Τ.)

γ. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ABS εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ABS (ΒΚΛ).

δ. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα  που εισήχθησαν στη χώρα μας.

ε. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

ζ. Το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του.

Β) Αν ένα όχημα ,είτε έχει αερόφρενα είτε έχει υδραυλικά φρένα, φέρει ABS και δεν είναι δηλωμένο στην άδεια κυκλοφορίας τότε θα πρεπει να διενεργηθει στο ΚΤΕΟ ο εκούσιος τεχνικος έλεγχος προεγκατεστημένου ABS ,να εκδοθει η σχετικη βεβαιωση (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) από το ΚΤΕΟ και να εφοδιαστεί το όχημα  με τη νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.

Δικαιολογητικα

α) Για την διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείου.

β)Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα της παραγράφου 8.Α που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν το 2009

γ)Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

Γ) Για οχήματα που ταξινομήθηκαν ως καινούργια μετά την 1/1/2004 (ελληνικής αντιπροσωπίας) δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους ότι φέρουν ABS.

Έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων

Με την Υπουργική Απόφαση 34984/3976/2006 (ΦΕΚ 800/Β) «Καθορισμός ειδών Τεχνικού Ελέγχου που διενεργούν τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ», δίδεται η δυνατότητα διενέργειας  από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ  του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων.

Με την Υπουργική Απόφαση 35364/4046 (ΦΕΚ 813/Β) «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων», τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ διενεργούν σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και κατά την αρχική ένταξη και έκτοτε ετησίως, παράλληλα με τον ειδικό έλεγχο και τον πλήρη περιοδικό έλεγχο.

-Τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τους κωδικούς οι οποίοι παρατίθενται στις Υ.Α. 44800/123/85, Υ.Α. 71703/8028 και Υ.Α. 12078/1343/04, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

-Παραλαβή και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

-Έλεγχο της ταυτότητας του οχήματος

-Έλεγχο καυσαερίων

-Έλεγχο σύγκλισης-απόκλισης τροχών

-Έλεγχο ανάρτησης

-Έλεγχο φρένων

-Έλεγχο φώτων

-Έλεγχο τζόγων στον λάκκο κατόπτευσης

-Γενικό οπτικό έλεγχο

-Ειδικοί έλεγχοι λόγω κατηγορίας οχήματος.(σήμανση, εξοπλισμός)

-Συχνότητα τεχνικού ελέγχου.

Κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

-Δικαιολογητικά

Τα  δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
  4. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
  5. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (πεντάλ) (μόνο για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)

-Έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων.

Όλα τα εκπαιδευτικά οχήματα που χρησιμοποιούνται στο έργο της εκπαίδευσης νέων οδηγών πρέπει να πληρούν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις και ελέγχονται πάνω σε αυτές κατά την διάρκεια του τεχνικού έλεγχου. Ο ειδικός  τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών διενεργείται ανά έτος για όλους τους τύπους οχημάτων ,δίκυκλα, επιβατικά , φορτηγά και λεωφορεία.

Επιπλέον Δικαιολογητικά

1) Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης, δηλαδή δεν απαιτείται η προσκόμιση του εν λόγω εγγράφου την 1η φορά που το όχημα ελέγχεται ως εκπαιδευτικό)

2) Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για την σωστή τοποθέτηση και την ορθή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά την φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης, δηλαδή απαιτείται η προσκόμιση του εν λόγω εγγράφου μόνο την 1η φορά που το όχημα ελέγχεται ως εκπαιδευτικό).

Για τα εκπαιδευτικά φορτηγά οχήματα κατηγορίας BE, C και CE εκδίδεται από το ΚΤΕΟ μας και η προβλεπόμενη από την νομοθεσία για αυτή την κατηγορία  βεβαίωση ειδικού ελέγχου για την συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές  του Π.Δ. 51/2012 (ΦΕΚ Ά 101).

Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων υλικών ADR

-Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων υλικών ADR

Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων των κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, OX και ΑΤ. όπως οι κατηγορίες αυτές ορίζονται αναλυτικά εις το εδάφιο 9.1.1.2 της Συμφωνίας ADR: 2017.

Μετά από επιτυχή τεχνικό έλεγχο εκδίδεται από ΚΤΕΟ δελτίο τεχνικού ελέγχου και πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων υλικών με την ίδια χρονική ισχύ.

Δικαιολογητικά

-Άδεια κυκλοφορίας οχήματος και προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

-Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και βεβαίωση ταχογράφου σε ισχύ.

-Αν απαιτείται για την κατηγορία του, βεβαίωση για την καταλληλότητα της βοηθητικής πέδης (Retarders).

-Προηγούμενο πιστοποιητικό έγκρισης μεταφοράς επικίνδυνων υλικών (κόκκινη ρίγα).

-Πρακτικό δοκιμής οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων υλικών από εξουσιοδοτημένο φορέα , σε ισχύ.

-Πιστοποιητικό σωληνώσεων (αν απαιτείται).

Πιστοποιημένοι φορείς έκδοσης πρακτικών δοκιμής οχημάτων

Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ATP

-Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ATP.

Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται σε όλα τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων με μονωμένο,  ψυχόμενο ή θερμαινόμενο εξοπλισμό (θάλαμο), που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και εκτελούν διεθνείς μεταφορές. Τα οχήματα αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ισχύον «Πιστοποιητικό ΑΤΡ» καθώς και με ειδική «Πινακίδα ΑΤΡ».

Η έκδοση του Πιστοποιητικού γίνεται με βάση Φύλλο Δοκιμής Εξουσιοδοτημένου Εργαστηρίου. Η διάρκεια της ισχύος του Πιστοποιητικού ΑΤΡ είναι έξι (6) ή τρία (3) έτη ανάλογα με το είδος του προηγηθέντος ειδικού ελέγχου βάσει του οποίου εξεδόθη.

Δικαιολογητικά

-Άδεια κυκλοφορίας οχήματος και προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

-Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και βεβαίωση ταχογράφου σε ισχύ.

-Πιστοποιητικό ΑΤΡ σε ισχυ

-Πινακίδα πιστοποίησης συμμόρφωσης του εξοπλισμού (ΑΤΡ)

-Κατάλληλη σήμανση εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ – Εργαστήρια