Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για τον τεχνικό έλεγχο επαγγελματικών <3,5 Τ οχημάτων . Οι πληροφορίες αφορούν το τι περιλαμβάνει ένας τεχνικός έλεγχος , το πότε πρέπει να διενεργηθεί και ποια έγγραφα πρέπει να έχει μαζί του ο ιδιοκτήτης όταν προσκομίσει το όχημα του για έλεγχο στο κέντρο μας.

Ώρες λειτουργίας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 08:00 – 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00 – 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τεχνικός Έλεγχος Επαγγελματικών

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

Δικαιολογητικά

Τεχνικός Έλεγχος Επαγγελματικών

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τους κωδικούς οι οποίοι παρατίθενται στις Υ.Α. 44800/123/85, Υ.Α. 71703/8028 και Υ.Α. 12078/1343/04, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

-Παραλαβή και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

-Έλεγχο της ταυτότητας του οχήματος

-Έλεγχο καυσαερίων

-Έλεγχο σύγκλισης-απόκλισης τροχών

-Έλεγχο ανάρτησης

-Έλεγχο φρένων

-Έλεγχο φώτων

-Έλεγχο τζόγων στον λάκκο κατόπτευσης

-Γενικό οπτικό έλεγχο

*Σε περιπτώσεις οχημάτων με δεξαμενές μεταφοράς καυσίμων απατούνται να γίνουν  επιπλέον ειδικοί έλεγχοι.

*Σε περιπτώσεις οχημάτων με μόνιμη κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4×4) η διαδικασία ελέγχου και μέτρησης των φρένων γίνεται με ειδικό τρόπο ώστε να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα στο σύστημα τετρακίνησης του οχήματος.

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

Ο τεχνικός έλεγχος των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος είναι υποχρεωτικός και η χρονική διάρκεια είναι εξαρτώμενη της κατηγορίας του οχήματος:

Επιβατικά οχήματα και φορτηγά έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος: κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Επιβατικά Δ.Χ. (Ταξί): κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Εκπαιδευτικά: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Ασθενοφόρα: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Δικαιολογητικά

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
 4. Βεβαίωση ταχογράφου
 5. Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εφόσον απαιτείται)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων:

Εκπαιδευτικά

 1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός της φάσης ένταξης του οχήματος – πρώτος έλεγχος)
 2. Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων-πεντάλ (μόνον κατά τον πρώτο έλεγχο)

Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης

 1. Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)

Οχήματα προς Ταξινόμηση (Aνάριθμα)

 1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης
 2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

 1. Φύλλο Δοκιμών Δεξαμενής
 2. Έγκριση του τύπου της Δεξαμενής
 3. Πιστοποιητικό ADR (από ΚΤΕΟ για τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο)

Οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (ATP)

Πιστοποιητικό ATP εν ισχύ