Open/Close Menu Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Ιωαννίνων του δικτύου της AUTOVISION παρέχει υψηλού επιπέδου τεχνικό έλεγχο σε όλα τα επιβατηγά οχήματα, φορτηγά έως 3,5 τόννους, ταξί, ασθενοφόρα, εκπαιδευτικά οχήματα, βαρέα οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία καθώς και άλλες εξίσου σημαντικές υπηρεσίες όπως είναι ο έλεγχος εταιρικών οχημάτων, ο αρχικός έλεγχος υγραεριοκίνησης καθώς και η έκδοση κάρτας καυσαερίων.

Δείτε πώς μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση για δύο τηλεοράσεις. Δύο τυχεροί κάθε εβδομάδα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ THΣ ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ
Η ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ, Πεδινή Ιωαννίνων, Θέση Τσιτσιφίδα Τ.Κ. 45500, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (καλούμενη εφεξής, για χάρη συντομίας, Κλήρωση) υπό τους ακόλουθους όρους:
1. Ως διάρκεια της Κλήρωσης ορίζεται η περίοδος από 31/01/2022 έως και 04/02/2023.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όσοι διενεργήσουν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος:
– Τεχνικό Έλεγχο ή έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) ή Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) μεικτού βάρους έως 3,5 τόνων,
– Τεχνικό Έλεγχο ή έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων Φορτηγού Ιδιωτικής και Δημοσίας Χρήσης μεικτού άρους άνω 3,5 τόνων,
– Τεχνικό Έλεγχο Δικύκλου,
– Έλεγχο εγκατάστασης ή απεγκατάστασης LPG ή CNG.
στο ΙΚΤΕΟ ιδιοκτησίας της ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ στα Ιωάννινα (Πεδινή Ιωαννίνων, Θέση Τσιτσιφίδα Τ.Κ. 45500) με αριθμό εξουσιοδότησης 117. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής τα στελέχη μέλη Δ.Σ, οι υπάλληλοι της εταιρείας ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ, οι συνδεόμενοι με αυτήν με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν μόνον τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες των ελεγχθέντων οχημάτων, εφόσον δεν εμπίπτουν στις ρητές εξαιρέσεις που προβλέπονται εις τον όρο 2 ανωτέρω και εις τον όρο 6 κατωτέρω.
4. Το Δώρο της Κλήρωσης είναι το εξής:
Δύο τηλεοράσεις.
5. Διαδικασία Συμμετοχής στην Κλήρωση:
Στην Κλήρωση θα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε διενεργεί τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματός του ή εκδίδει την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων στο προαναφερθέν στην παράγραφο 2 του παρόντος ΙΚΤΕΟ ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ, από την 31/01/2022 έως και 04/02/2023.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Κλήρωση είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας Τεχνικού Ελέγχου ή έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, κατά τη χρονική περίοδο 31/01/2022 έως και 04/02/2023, που αποδεικνύεται και πιστοποιείται με την έκδοση του αντιστοίχου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος, της αντίστοιχης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων ή του ελέγχου εγκατάστασης ή απεγκατάστασης LPG ή CNG, τα οποία φέρουν τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία μοναδικό αύξοντα αριθμό. Εξαιρούνται από τη διαδικασία δελτία τεχνικού ελέγχου που αφορούν σε επανελέγχους, κρατικά οχήματα και οχήματα που τελούν υπό καθεστώς εν ισχύ χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και τα οχήματα ιδιοκτησίας εταιρειών ενοικιάσεως στόλου αυτοκινήτων.
7. Η Κλήρωση της κάθε εβδομάδας στην οποία θα συμμετέχουν οι έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής και μόνο, από την οποία θα προκύπτουν 2 νικητής κάθε εβδομάδα, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με την χρήση της ιστοσελίδας random.org χρησιμοποιώντας τον κωδικό πελάτη ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ.
8. Μετά την Κλήρωση και εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αυτή, οι νικητές θα κληθούν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας που έχουν υποδείξει στο ΙΚΤΕΟ όπου ελέγχτηκε το όχημα τους, προκειμένου να ενημερωθούν και να προσκομίσουν εντός 5 (πέντε) ημερών τα πλήρη στοιχεία τους (ταυτότητα, άδεια κυκλοφορίας, λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση εταιρειών, κλπ). Η επιλογή οποιουδήποτε από τους τυχερούς νικητές της Κλήρωσης, μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, για τους εξής λόγους:
(α.) εάν η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του στα στοιχεία που έχει υποδείξει στο ΙΚΤΕΟ όπου διενεργήθηκε ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος του, για την παραλαβή του δώρου του, εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάδειξης του νικητή, αποβεί άκαρπη,
(β.) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προσέλθει για την παραλαβή του δώρου του μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συμφωνηθείσα ημέρα.
(γ.) Εάν δεν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίηση του με τα στοιχεία των τυχερών της Κλήρωσης.
9. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός νικητή, θα επιχειρείται επικοινωνία με τους κατά σειρά επιλαχόντες.
10. Για την παραλαβή του Δώρου οι νικητές θα πρέπει να υπογράψουν σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου και να παράσχουν τα πλήρη στοιχεία που θα τους ζητηθούν καθώς και να υπογράψουν κάθε απαραίτητο εκ του νόμου δικαιολογητικό προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοση του δώρου της Κλήρωσης σε αυτούς.
11. Η ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ δικαιούται να μην αποδώσει δώρο σε νικητή σε περίπτωση που αυτός δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση.
12. Η παράδοση του δώρου θα γίνει σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ και η οποία θα είναι αμοιβαίας αποδοχής. Τόπος παράδοσης θα είναι το ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ στην Πεδινή Ιωαννίνων, ΙΚΤΕΟ στο οποίο εκδόθηκε το κληρωθέν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ή η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων.
13. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή της Κλήρωσης ή από δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο της Κλήρωσης. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται ή εκχωρείται από τον κληρωθέντα προς οιονδήποτε τρίτο.
14. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Κλήρωσης την 04/02/2023 ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειας αυτής, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές και οι τυχόν ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της λήξασας Κλήρωσης, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
15. ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει/ακυρώσει οποτεδήποτε την Κλήρωση, ή να αντικαταστήσει τα Δώρα, με δώρα άλλης ή ίσης αξίας ή να μεταβάλλει την χρονική του διάρκεια ή/και οποιονδήποτε όρο αυτού οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την εύλογη κρίση της.
16. Η έγκυρη συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στην Κλήρωση, παρέχουν στην ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ τη συναίνεση για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Κλήρωσης και την συμμετοχής τους σε αυτή.
17. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Κλήρωσης και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ παύει να υφίσταται. Η ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στους παρόντες όρους της Κλήρωσης.
18. Οι όροι της Κλήρωσης είναι επίσης διαθέσιμοι στη ιστοσελίδα www.kteoioanninon.gr
19. Η συμμετοχή στην Κλήρωση ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής.
20. Η ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας www.kteoioanninon.gr καθώς και των λογαριασμών της στο Instagram, Twitter και Facebook, τα ονόματα και φωτογραφίες των νικητών. Με τη συμμετοχή στην Κλήρωση οι συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους, τη φωτογράφησή τους κατά την παραλαβή του δώρου και την προβολή του σχετικού Δελτίου τύπου στα Μέσα.
21. Τήρηση Αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 4624/19)
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” (Δ.Τ. “ ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ ”), διεύθυνση Πεδινή Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500. Ιωάννινα, τηλ. 26510 94900. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας Κλήρωσης. Η ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Η ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ δικαιούται επίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα αυτά και να τα διαβιβάζει σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΕ (Πεδινή Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500. Ιωάννινα, τηλ. 26510 94900).